دانشکه فنی و مهندسی

دانشکه فنی و مهندسی

ساختار سازمانی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

  ساختار سازمانی دانشکده فنی و مهندسی متشکل از حوزه ریاست، معاونت آموزشی و پژوهشی، معاونت پشتیبانی و فرهنگی، گروههای آموزشی و اداره خدمات عمومی دانشکده می باشد.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک

مهمترین خبرها