ساعت کاری کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

ساعت کاری کتابخانه:

صبحها از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲

عصرها از ساعت ۱۳ الی ۱۵:۳۰

خواهشمند است جهت امانت یا تمدید یا بازگشت کتاب، در ساعت مذکور به کتابخانه مراجعه نمایید .

لطفاً در هنگام خروج از کتابخانه، وسایل خود را به همراه ببرید در صورت گم شدن وسایل یا بسته شدن درب، پس از تعطیلی کتابخانه ، مسئولیت آن با دانشجو بوده و کتابخانه پاسخگو نخواهد بود.