پایان نامه ها

طبق آیین نامه کتابخانه ، هر گونه کپی برداری، گرفتن عکس و امانت پایان نامه ها منع قانونی داشته و در صورت مشاهده با فرد خاطی برخورد خواهد شد .