ثبت نام انتخاب پژوهشگر جوان

به استحضار می رساند کمیته علمی انتخاب پژوهشگر جوان استان بمناسبت هفته پژوهش در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط پژوهشگر جوان استان را انتخاب نماید . متقاضیان تا تاریخ ۹۷/۸/۳۰ مدارک خود را به کارشناس فرهنگی دانشکده تحویل نمایند.لطفا  در ارسال مدارک شرایط زیر را لحاظ نمایید:

 فعالیت هاي پژوهشي ۳ ساله افراد از تاریخ سپتامبر  ۲۰۱۵تا ستامپر ۲۰۱۸براي  فعالیت هاي پژوهشي خارجي

 فعالیت هاي پژوهشي داخلي(به زبان فارسي)اول مهر ماه ۱۳۹۴تا ۳۱شهریور ۱۳۹۷
به مستندات دریافتي بعد از تاریخ فوق الذكر ترتیب اثر داده نخواهد شد -
واجدین شرایط فقط در یك كمیته علمي مي توانند شركت نمایند-
حداكثر سن براي متقاضیان ۳۰سال تمام مي باشد-