گروه مهندسی شیمی داراي هفت آزمایشگاه آموزشی طبق جدول زیراست که علاوه بر دانشجویان خود گروه به گروه هاي مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالورژی،  مهندسی عمران و مهندسی برق سرویس دهی دارد.
 
 
رديف
نام آزمایشگاه
وسايل و تجهيزات
۱
آزمایشگاه سیالات
آزمایشهای مرتبط با درس سیالات (۱) و (۲) که شامل: آزمایشهای برنولی، افت فشار در لوله ها و زانویی با مقاطع مختلف و شاره جت و ... است.
۲
آزمایشگاه حرارت
آزمایشهای مرتبط با درس حرارت (۱) و (۲) که شامل: آزمایشهای بررسی انتقال حرارت به روشهای رسانشی، همرفتی و تابشی است.
۳
آزمایشگاه کنترل
آزمایشهای مرتبط با درس کنترل (۱) و (۲) که شامل: کنترل فشار، سطح، دما، اسیدیته و ترکیبی از این موارد.
۴
آزمایشگاه عملیات واحد
آزمایشهای مرتبط با درس عملیات (۱) و (۲) که شامل: برج تقطیر سینی دار، برج تقطیر پر شده، استخراج مایع-مایع، استخراج جامد با حلال مایع، خشک کردن و فیلتراسیون
۵
آزمایشگاه پلیمر
آزمایشهای مرتبط با دروس پلیمری که شامل: آنالیزهای فیزیکی و مکانیکی پلیمر، حرارتی و ساختاری
۶
آزمایشگاه نفت
آزمایشهای مرتبط با دروس مقدمات نفت و فرایند پالایش که شامل: نفوذپذیری، نقطه نرمی، تست دود و شعله، تست رنگ، تقطیر چند جزئی ،چگالی سنجی و ...
۷
کارگاه لاستیک و پلاستیک
اکسترودر دوپیچه، اکسترودر تک پیچه، تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرمی، اکسترودر لاستیک
 
 
 
 
آزمايشگاههای تحقيقاتی
 
   گروه مهندسی شیمی داراي سه آزمایشگاه تحقیقاتی براي سرویس دهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري به شرح زیر می باشد:
رديف
آزمايشگاه تحقيقاتی
۱
آزمايشگاه تحقيقاتی A (مهندسی شیمی، کاتالیست و ترموسینتیک)
۲
آزمايشگاه تحقيقاتی B (مهندسی پلیمر)
۳
آزمايشگاه مرجع رئولوژی