در حال حاضر ریاست دانشکده فنی و مهندسی بر عهده جناب آقای دکتر علی جباری از اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک می باشد.

 

وظايف و اختيارات رييس دانشكده:

  1. ايجاد نظم و انضباط كاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بين دانشجويان، اساتيد و كاركنان در واحدهاي مختلف دانشكده
  2. ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از مرجع بالاتر به مديران گروه‌ها
  3. نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رييس موسسه ابلاغ مي‌شود
  4. ايجـاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي و فرهـنگي دانشكده
  5. نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي اعضاي هيأت علمي دانشكده
  6. پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده
  7. ارزيابي كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رييس دانشگاه