در حال حاضر معاونت پشتیبانی فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی بر عهده جناب آقای دکتر احسان صالحی  از اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی می باشد.

 

وظایف و اختیارات معاونت پشتیبانی فرهنگی :

 

۱- کلیه فعالیتهای اداری، مالی، فرهنگی و دانشجویی  دانشکده را هدایت می نماید. 
۲- واحدهای  اداری، کارپردازی، امور عمومی و خدمات دانشکده، امور مالی و حسابداری، اموردانشجویی و فرهنگی، مرکز انفورماتیک و خدمات ماشینی دانشکده واحدهایی هستند که زیر نظر معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشکده اداره میگردند.