آدرس پست الکترونیک دانشکده :

d-engineering_at_araku_dot_ac_dot_ir

شماره فکس دانشکده :

۰۸۶-۳۲۶۲۵۰۰۱