آدرس پست الکترونیک دانشکده :

d-engineering@araku.ac.ir

شماره فکس دانشکده :

086-32625001