دانشکده فنی مهندسی
دانشکده فنی مهندسی
دانشکده فنی مهندسی

ریاست دانشکده

دکتر ابوالفضل براتی

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر حسن مرادزاده

 

معاونت پشتیبانی و فرهنگی

دکتر احسان صالحی