معاونت پ‍‍ژوهشی،اجرایی و فرهنگی

در حال حاضر معاونت پژوهشی، اجرایی وفرهنگی دانشکده فنی و مهندسی بر عهده جناب آقای دکتر حسین ملک پور، از اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی برق با رتبه علمی استادیار می باشد.

وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی,اجرایی وفرهنگی :

1- کلیه فعالیتهای اداری، مالی، فرهنگی و دانشجویی  دانشکده را هدایت می نماید. 

2- واحدهای  اداری، کارپردازی، امور عمومی و خدمات دانشکده، امور مالی و حسابداری، اموردانشجویی و فرهنگی، مرکز انفورماتیک و خدمات ماشینی دانشکده واحدهایی هستند که زیر نظر معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشکده اداره میگردند.