مسئول امور فرهنگی

جناب آقای محمدرضا اشتری

شماره تماس : 32625040-086

عامل مالی و مسئول خدمات عمومی

جناب آقای علیرضا مجرد

شماره تماس:32625032

مسئول خدمات ماشینی و مرکز پردازش سریع

 

سرکار خانم مهندس مریم میرزازاده

شماره تماس:32622272-086

مسئول کتابخانه

جناب آقای رضا حشمتی

شماره تماس :32625076-086