فرم های کاربردی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم مجوز حضور در آزمایشگاه-کارگاه دانلود (157.9k)
فرم مجوز حضور در آزمایشگاه-کارگاه در روزهای تعطیل و خارج از وقت اداری دانلود (160.2k)
فرم درخواست ورود یا خروج کالا-تجهیزات-دستگاه دانلود (170.4k)
فرم درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی-کارگاهی-دانشکده فنی و مهندسی دانلود (212.2k)
آخرین نسخه آئین نامه انتشارات-1401 دانلود (1,104.3k)
1401-فرم های فرصت مطالعاتی اساتید در داخل کشور دانلود (98.4k)
1401-رویه تصویب پروپوزال پارسای تقاضامحور دانلود (171.4k)
1401-راهنمای ثبت پارسای تقاضامحور در سامانه گلستان دانلود (168.3k)
1401-دستورالعمل فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت دانلود (337.0k)
1401-درخواست صدور گواهی پارسای تقاضامحور از طریق سامانه گلستان دانلود (135.6k)
1401-آیین نامه پارسای تقاضامحور دانلود (781.2k)
1400-تاسیس شرکت دانش بنیان دانلود (479.2k)