مسئول آموزش

جناب آقای مجید اکبری

شماره تماس:32625052-086

کارشناس رشته مهندسی صنایع

سرکار خانم صدیقه حسین آبادی

شماره تماس: 32625056-086

کارشناس رشته مهندسی برق

جناب آقای مهندس متین د‍ژدار

شماره تماس :

 

کارشناس آزمایشگاه مهندسی کامپیوتر

سرکار خانم مهندس سپیده ابوالمعالی

شماره تماس : 

کارشناس هیئت ممیزه و تحصیلات تکمیلی

جناب اقای داوود خجسته

تلفن تماس: 32625100

کارشناس رشته مهندسی مواد و متالوژی

جناب آقای مهندس سعید موسوی 

شماره تماس : 32625308-086

کارشناس رشته مهندسی عمران

جناب آقای مهندس مسعود داوود نژاد

شماره تماس : 32625306-086

کارشناس آزمایشگاه مهندسی شیمی

سرکار خانم مهندس عاطفه یگانه

شماره تماس : 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم شهلا عسگری

شماره تماس:32625054-086

کارشناس رشته مهندسی مکانیکی

جناب آقای مهندس مجتبی قربعلی

شماره تماس : 32625700-086

کارشناس رشته مهندسی کامپیوتر

جناب آقای مهندس سعید احدی

شماره تماس : 32625534-086

کارشناس رشته مهندسی شیمی

جناب آقای مجتبی محمدی

شماره تماس : 32625400-086

کارشناس آزمایشگاه مهندسی کامپیوتر

سرکار خانم مهندس سمیرا جلالوندی

شماره تماس :