ریاست دانشکده

در حال حاضر ریاست دانشکده فنی و مهندسی بر عهده جناب آقای دکتر حمیدرضا سنایی پور  از اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی با رتبه علمی دانشیاری  می باشد.

وظایف و اختیارات رییس دانشکده:

1. ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

2. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از مرجع بالاتر به مدیران گروه‌ها

3. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود

4. ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده

5. نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده

6. پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

7. ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه