ریاست دانشگاه فنی و مهندسی

در حال حاضر ریاست دانشکده فنی و مهندسی بر عهده جناب آقای دکتر علی جباری از اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک می باشد.

jabbari (1)

وظایف و اختیارات رییس دانشکده:

  1. ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده
  2. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از مرجع بالاتر به مدیران گروه‌ها
  3. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود
  4. ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده
  5. نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده
  6. پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
  7. ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه