نمایشگر دسته ای مطالب

ارتقا رتبه دو عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی به مرتبه دانشیاری و استادی

ارتقا رتبه دو عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی به مرتبه دانشیاری و استادی

ارتقاء رتبه آقای دکتر سید محسن حسینی از گروه مهندسی شیمی به مرتبه استادی

و ارتقاء رتبه آقای دکتر آبتین عبادی از گروه مهندسی شیمی به مرتبه دانشیاری