نمایشگر دسته ای مطالب

انتشار مقاله جناب آقای دکتر پویا زکیان در یکی از معتبرترین مجلات بین المللی

انتشار مقاله جناب آقای دکتر پویا زکیان در یکی از معتبرترین مجلات بین المللی

انتشار مقاله جناب آقای دکتر زکیان عضو هیات علمی گروه عمران با عنوان "روش سلول محدود تصادفی برای دینامیک سازه ها و انتشار امواج " در یکی از معتبرترین مجلات تخصصی بین المللی با مشخصات ذیل را تبریک عرض می نماییم.

P. Zakian, "Stochastic Spectral Cell Method for Structural   Dynamics and Wave Propagations",

International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2023.
https://doi.org/10.1002/nme.7317


این مقاله حاصل از طرح پژوهشی ایشان با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF )است.
این روش عددی نوین، برای نخستین بار، به توسعه روش سلول طیفی در فضای احتمالاتی برای تحلیل
سازه های (با دامنه های) با هندسه پیچیده (ناشی از CAD )میپردازد و میتواند در رشته های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، ریاضیات محاسباتی و ... به کار رود."