نمایشگر دسته ای مطالب

انتشار مقاله کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی برق دانشگاه اراک در مجله Chaos,Solitons & Fractals

انتشار مقاله کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی برق دانشگاه اراک در مجله Chaos,Solitons & Fractals

چاپ  مقاله کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی برق دانشگاه اراک  آقای محمد متین دژدار را در مجله Chaos,Solitons & Fractals با رتبه Q1 و ضریب تاثیر 9,922 (IF) را خدمت ایشان و تمامی خانواده دانشگاه اراک تبریک عرض می نماییم. 

sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096007792200889x