نمایشگر دسته ای مطالب

برگزیدگان هفته پژوهش استان مرکزی از دانشکده فنی و مهندسی

برگزیدگان هفته پژوهش استان مرکزی از دانشکده فنی و مهندسی

"انتخاب دو نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشکده بعنوان پژوهشگر برتر استان مرکزی در حوزه فنی و مهندسی"
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در روز دوشنبه مورخ ۱۴ آذرماه در آیین تقدیر از پژوهشگران برتر استان مرکزی، آقای دکتر حسین ملک پور عضو هیات علمی گروه مهندسی برق و آقای دکتر کوروش خورشیدی عضو هیات علمی گروه مکانیک بعنوان پژوهشگران برتر استان مرکزی در حوزه فنی و مهندسی معرفی شدند.