نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه اکرام و معارفه روسای دانشکده فنی و مهندسی

جلسه اکرام و معارفه روسای دانشکده فنی و مهندسی

 

در تاریخ 1400/12/1 جلسه اکرام و معارفه رئیس دانشکده فنی و مهندسی جناب آقای دکتر جباری از گروه مکانیک با حضور هیات رئیسه محترم دانشگاه و معرفی سرپرست جدید دانشکده فنی مهندسی جناب آقای دکتر احسان صالحی از گروه مهندسی شیمی برگزار گردید و از خدمات شایسته جناب آقای دکتر جباری تقدیر و تشکر گردید.