عامل مالی و مسئول خدمات عمومی

جناب آقای حسن امیری زاده

شماره تماس:32625060