کارشناس آزمایشگاه مهندسی کامپیوتر

سرکار خانم مهندس سپیده ابوالمعالی

شماره تماس :