کارشناس رشته مهندسی مکانیک

جناب آقای مهندس مجتبی قربعلی

شماره تماس : 32625700-086